Cookie Policy

Cookies (kakor)

(Information in English can be found below)

Nordisk Hjälps webbplats använder cookies. Här får du veta vad de används till och hur du kan välja bort dem.

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Det finns två typer:

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
  • Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens datorminne. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information sparas om dig, såsom mejl och namn.

Vi använder båda typerna på våran webbplats. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionskakor används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) besökaren ska kunna ta bort sin samtycke. Vi beskriver hur i förklaringarna nedan.

Men vi vill alltid vara klar och tydlig med handlingar som har att göra med personlig information och ditt integritet, och det är därför vi tycker det är bra med att informera detaljerna till er.

Så använder Nordisk Hjälps webbplats kakor

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen.

Information som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används för att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra både navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data.

För att ytterligare värna din integritet kommer IP-anonymisering att användas vid datainsamlingen. Det betyder att de sista siffrorna i IP-numret maskeras, till exempel 192.168.1.xxx.

Om du vill undvika kakor

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen, det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Om du inte vill att dina besök på webbplatsen ska visas i Google Analytics statistik kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

Google Analytics ”Opt-out” tillägg finns till olika webbläsare (på engelska). Mer information om Google Sekretesspolicy finns att läsa med. 

Cookies (kakor)

The Nordisk Hjälp website uses cookies. Here you will find out what they are used for and how to remove them.

A cookie is a small text file stored on your computer and it contains certain information. Cookies are usually used to improve the website for you as a visitor. Generally there are two types of cookies you may encounter:

  • One type saves a file that is left on the visitor’s computer. For example, the file is used to make it easier for you to use the site based on your requests and interests.
  • The other type is what is referred to as a session cookie. While a visitor is on a webpage, the file is temporarily stored in the visitor’s computer memory. Session cookies disappear when you close the browser. No personal information is saved about you, such as email and name.

We use both types on our website. When you visit our site, a session cookie is sent between your computer and our web server. This data is used to make better decisions concerning navigation, for example. Session cookies are also used when using our e-services. The cookie disappears when you finish the visit.

According to the Electronic Communications Act (SFS 2003: 389), anyone visiting a web site with cookies should also have access to information about cookies and why/how cookies are used. The visitor should also consent to cookies being used. According to the General Data Protection Regulation (GDPR) the visitor should be able to remove their consent as well. We describe how in the descriptions below.

In any case, we always want to be clear and transparent about how we handle personal information and your privacy, so that’s why we think it’s good to inform you about these details.

How Nordisk Hjälp uses website cookies

We use Google Analytics to get an idea of how visitors are using the site.

Information created by these cookies by your use of the site (including your IP address) is forwarded to and stored by Google’s servers in the United States. The information is used to evaluate visitor statistics. For example, we use reports of visits to the site to improve navigation and structure. Google may also transfer this information to third parties if required by law, or if a third party processes the information on behalf of Google. Google will not match IP addresses with other data.

In order to further protect your privacy, Google uses IP Anonymization in Analytics. This means that the last digits of the IP number are masked, for example 192.168.1.xxx.

How to remove cookies

If you do not want cookies stored on your computer, you can turn them off. Your browser’s settings will have the options on handling cookies. If cookies are turned off, be aware that you may not be able to use certain features on the site. Alternatively if you don’t want your site visits to appear in Google Analytics statistics, you can use an opt-out extension for your browser.

Google Analytics ”Opt-out” extension is available for download to different browsers. More information can be found through Google’s Privacy Policy.